Voorlopige algemene gebruikersvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Partijen bij deze overeenkomst zijn Voice Buddy (te Birstumerraklaan 16 Utrecht) en de partij met wie deze deelnameovereenkomst of daartoe gedane aanbieding wordt gesloten.
1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (‘deelname’) waarbij Voice Buddy aan de gebruiker toegang verleent tot de backend (logopedistenportaal) pagina van de website www.voicebuddy.nl. De backend (logopedistenportaal) bestaat uit de voor de niet-gebruikers (cliënten van logopedisten) afgeschermde delen van de Website.

2. Omvang gebruiksrecht

2.1 De gebruiker verkrijgt met behulp van een inlogcode en wachtwoord toegang tot rubrieken van de website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-gebruikers (het gebruikers gedeelte).
2.2 Voice Buddy verleent aan de gebruiker een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de Website. Een licentie (gebruiksrecht) voor de Website verleent de gebruiker het recht op toegang tot het deel van de backend (logopedistenportaal) en online communicatiemiddelen die per internet beschikbaar wordt gesteld. Het is de gebruiker niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot de backend (logopedistenportaal) van de website. Onder derden wordt verstaan, andere personen (zoals bijvoorbeeld andere logopedisten, patiënten of artsen) dan degene aan wie de inlogcode en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van de gebruiker.

2.3 Het is de gebruiker niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Voice Buddy toegestaan (enig deel van) de Website op enigerlei wijze over te nemen, te publiceren of aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op of bestemd voor enige derde die geen gebruiker is.
2.4 Het is niet toegestaan om teksten of beelden van Voice Buddy ofwel in gedrukte  of digitale vorm te distribueren of ter beschikking te stellen aan andere artsen, patiënten of derden.
2.5 Gebruiker draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn inlogcode en wachtwoord
2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mag het gebruiksrecht nooit leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de website of enig gedeelte daarvan door de organisatie van gebruiker of derden.

3. Duur en beëindiging

3.1 Een technische pilot (proefperiode) duurt tot een maand na indienststelling, tenzij anders overeengekomen en bevestigd per e-mailbericht.
3.2 De gebruiker kan kiezen voor een 1 of 12 maanden durend abonnement. Na verloop van de gekozen duur van het abonnement eindigt het automatisch tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Een abonnement gaat in op het moment dat deze is geautoriseerd en aangesloten. Dit zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen geschieden. Aan het einde ontvangt de gebruiker automatisch een bericht inzake verlenging.

3.3 Voice Buddy behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, doormiddel van schriftelijke of elektronische kennisgeving, te ontbinden indien de gebruiker of gebruiker handelingen verricht die niet onder het gebruiksrecht vallen.

4. Prijzen, facturering en betaling

4.1 De door Voice Buddy voor de website gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de prijzen en tarieven die gelden op het moment van aanbieding en gelden voor de daarbij aangegeven periode. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn alle prijzen en tarieven exclusief BTW.
4.2 Indien een gratis technische pilot (proefperiode) aangeboden is dan wordt geen abonnement in rekening gebracht voor de duur van de pilot, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Voice Buddy maakt onderscheid tussen aan Voice Buddy betalende gebruikers, veelal de logopedisten die de Voice Buddy app met de oefeningen aan hun patiënten aanbieden, en de niet aan Voice Buddy betalende gebruikers, die op uitnodiging van een aan Voice Buddy betalende gebruiker kosteloos zijn uitgenodigd om van de Voice Buddy app gebruik te maken.
4.4 Voice Buddy behoudt zich het recht prijswijzingen door te voeren. Prijswijzigingen worden uiterlijk 1 januari bekend gemaakt op de website voicebuddy.nl waar men Voice Buddy kan bestellen. Deze prijswijzigingen gelden voor het volgende kalenderjaar en verder.

4.5 Voice Buddy behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, na schriftelijke of elektronische kennisgeving, op te schorten indien de gebruiker, dan wel de gebruiker op wiens uitnodiging toegang tot de Website is verschaft, nalatig is met betalen.

4.6 Het is Voice Buddy toegestaan om toegang tot de Website afhankelijk te stellen van betalingen vooraf en om facturen elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) te verzenden in plaats van schriftelijk.

5. Garantie

5.1 Voice Buddy verplicht zich met het aangaan van deze gebruikersovereenkomst tot het leveren van overeengekomen diensten, dat wil zeggen het online toegankelijk maken van de diensten en informatie van de Website, gedurende de overeengekomen gebruikstermijn.  

5.2 Voice Buddy streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Voicebuddy garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, problemen aan het netwerk of internet buiten de invloedsfeer van Voice Buddy, enzovoort.
5.3 Voice Buddy betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en actueel houden van de content op de Website en de werking van de functionaliteiten van de Website. Niettemin aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.
5.4 De Website kan links naar Websites van derden bevatten. Voice Buddy is niet aansprakelijk voor de inhoud van of voor de privacybescherming op deze websites.
5.5 Voice Buddy beperkt haar aansprakelijkheid niet in gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van Voice Buddy of haar bedrijfsleiding.
5.6. In geval van een technische pilot (proefperiode) is Voice Buddy nooit aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook.

6. Gebruik van het intellectueel eigendom van de Website

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en databankrechten, blijven bij Voice Buddy of haar toeleveranciers berusten. Het geven van een gebruiksrecht aan de gebruiker betekent niet dat er enige intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de gebruiker. Voice Buddy behoudt zich alle rechten voor.
6.2 De namen van de makers van content worden op de Website vermeld en daar waar geen expliciete vermelding staat is Voice Buddy rechthebbende.
6.3 Voice Buddy is gerechtigd delen van de content op de Website te verwijderen indien zij deze onrechtmatig, inbreuk makend, irrelevant of onpassend acht of de risico’s daarop groot acht.

7. Overige bepalingen

7.1 Wijzigingen op deze bepalingen kunnen alleen schriftelijk door partijen worden overeengekomen. Voice Buddy is evenwel te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden zoals deze op de website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan de gebruiker via de Website en/of per post of e-mail.
7.2 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Voice Buddy en de afnemer of de gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Voice Buddy.
7.4 Voor alle zaken waar de Voice Buddy Gebruikersvoorwaarden eventueel niet in voorzien, wordt verwezen naar de standaard Nederland ICT Voorwaarden 2014 (https://www.voicebuddy.nl/nederland-ict-voorwaarden-2014/)

NB.: Deze voorlopige voorwaarden zijn onder constructie en zullen in de eerste week van oktober 2021 worden vervangen door de definitieve gebruikersvoorwaarden.